Hva er en logoped?

En logoped behandler personer med ulike former for kommunikasjonsvansker. Eksempler på dette er:

  • Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
  • Afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker
  • Språk- og uttalevansker
  • Stemmevansker

Stamming

Stamming er en nevrologisk kommunikasjonsvanske som både vedlikeholdes og trigges av psykologiske og miljømessige forhold. Den nevrologiske årsaken har å gjøre med organisering av relevante nervebaner og deres fysiske oppbygning. Så mange som 1/10 barn kan begynne å stamme, men de aller fleste slutter å stamme, også uten logopedbehandling. En erfaren logoped kan gjøre en vurdering av hvorvidt behandling bør igangsettes. Behandling tilbys personer i alle aldersgrupper.

 

Stammebehandling for barn i barnehagealder vil ha som mål å jobbe mot null stamming gjennom ulike behandlingsprogrammer. Om noe stamming vedvarer er vektlegges det at barnet skal ha en funksjonell håndtering av stamming, hvilket innebærer løs og lett stamming, samt gode sosiale og følelsesmessige håndteringsstrategier.

I skolealder og inn i voksenlivet vil noe stamming i de aller fleste tilfeller vedvare. Logopedbehandling tar sikte på å redusere stammingens frekvens og betydelighet, samt øke den følelsesmessige, sosiale og tankemessige håndteringen av stammingen. Det er ulike behandlingsfilosofier og sammen med logopeden må du finne den tilnærmingen du tenker at er best for deg.

Løpsk tale

Løpsk tale er en nevrologisk kommunikasjonsvanske som innebærer en rask og utydelig tale. Personer med løpsk tale opplever ofte å bli misforstått i en rekke sosiale sammenhenger og kan i mange tilfeller ikke være klar over egen vanske.

Behandling av løpsk tale handler om å identifisere elementer i talen som gjør den utydelig, samt modifisere og vedlikeholde ulike former for endring i talemønster.

Spesialisert på behandling av stamming og løpsk tale

Logoped Tommy Olsen er utdannet som logoped ved Universitetet i Oslo med senere klinisk spesialisering i stamming og løpsk tale, European Clinical Specialization in Fluency disorders ved Thomas More University.

Kognitiv terapi

Den kognitive forståelsesmodellen handler om at tanker, følelser, kropp og atferd henger sammen, påvirkes og påvirker hverandre. Mennesker med ulike former for kommunikasjonsvansker kan oppleve enkelte negative tanker som gir kroppslig og følelsesmessig aktivering og leder til ulike former for atferd.

Personer som stammer kan ha en rekke ulike negative tanker rundt egen stamming og mange av disse tankene kan være automatiske og nærmest ubevisste. For å kunne anvende aktuelle taleteknikker vil det for mange være svært viktig å også håndtere stammingen følelses- tanke- og atferdsmessig på mer funksjonelle måter.

Logoped med videreutdanning i kognitiv terapi

Stamming hos skolebarn, ungdom og voksne kan ofte ha en rekke psykologiske vedlikeholdende og utløsende mekanismer. Ofte er det nødvendig å jobbe med å gi klienten psykoedukasjon rundt egen vanske og sammen finne frem til gode mestringsstrategier. Kognitiv terapi er ofte et nødvendig element i stammebehandling og er også evidensbasert.

Refusjonsavtale

Logopeden har refusjonsavtale med HELFO. Dette innebærer at dersom du ikke får tilbud om behandling gjennom kommunen, kan du få dette dekket av HELFO.

Les mer om logopeden på www.logopedtommyolsen.no